BẢNG GIÁ GoEXPORT

Lựa chọn gói thành viên phù hợp để bắt đầu xuất khẩu ngay hôm nay

Verified supplier

233,680,000đ

Sản phẩm được đăng trong cửa hàng Không giới hạn
Kệ trưng bày sản phẩm 60
Yêu cầu báo giá hàng tháng 60 + 10 Greenpass + 10 RFQ ưu tiên
Tiếp thị thông minh Theo chính sách của Alibaba.com
Tư vấn KWA 4 lần
Tài khoản phụ 10
Phân tích xu hướng từ khóa
Dịch vụ khách hàng Tư vấn 1vs1 hàng tháng
Báo cáo dữ liệu
Thiết kế gian hàng chuyên nghiệp
Đào tạo vận hành cơ bản - nâng cao
Tích xanh verified
Sao trực tiếp 4 sao trong 6 tháng đầu tiên
Video thẩm định
Gian hàng độc quyền

468,600,000đ

Sản phẩm được đăng trong cửa hàng Không giới hạn
Kệ trưng bày sản phẩm 60
Yêu cầu báo giá hàng tháng 60 + 10 Greenpass + 10 RFQ ưu tiên
Tiếp thị thông minh 141,600,000đ + 28%
Tư vấn KWA 4 lần
Tài khoản phụ 10
Phân tích xu hướng từ khóa
Dịch vụ khách hàng Tư vấn 1vs1 hàng tháng
Báo cáo dữ liệu
Thiết kế gian hàng chuyên nghiệp
Đào tạo vận hành cơ bản - nâng cao
Tích xanh verified
Sao trực tiếp 4 sao trong 6 tháng đầu tiên mỗi năm
Video thẩm định
Gian hàng độc quyền

Premium

117,600,000đ

Sản phẩm được đăng trong cửa hàng Không giới hạn
Kệ trưng bày sản phẩm 20
Yêu cầu báo giá hàng tháng 40 + 5 Greenpass + 5 RFQ ưu tiên
Tiếp thị thông minh 70,800,000đ + 20%
Tư vấn KWA 1 lần
Tài khoản phụ 5
Phân tích xu hướng từ khóa
Dịch vụ khách hàng 4 lần TV 1v1 cùng chuyên gia Alibaba
Báo cáo dữ liệu
Thiết kế gian hàng chuyên nghiệp
Đào tạo vận hành cơ bản - nâng cao
Tích xanh verified
Sao trực tiếp 3 sao trong 6 tháng
Video thẩm định
Gian hàng độc quyền

235,200,000đ

Sản phẩm được đăng trong cửa hàng Không giới hạn
Kệ trưng bày sản phẩm 20
Yêu cầu báo giá hàng tháng 40 + 5 Greenpass + 5 RFQ ưu tiên
Tiếp thị thông minh 141,600,000đ + 20%
Tư vấn KWA 1 lần
Tài khoản phụ 5
Phân tích xu hướng từ khóa
Dịch vụ khách hàng 4 lần TV 1v1 cùng chuyên gia Alibaba
Báo cáo dữ liệu
Thiết kế gian hàng chuyên nghiệp
Đào tạo vận hành cơ bản - nâng cao
Tích xanh verified
Sao trực tiếp 3 sao trong 6 tháng
Video thẩm định
Gian hàng độc quyền

Standard

94,000,000đ

Sản phẩm được đăng trong cửa hàng Không giới hạn
Kệ trưng bày sản phẩm 20
Yêu cầu báo giá hàng tháng 40 + 5 Greenpass + 5 RFQ ưu tiên
Tiếp thị thông minh 47,200,000đ + 16%
Tư vấn KWA 1 lần
Tài khoản phụ 5
Phân tích xu hướng từ khóa
Dịch vụ khách hàng 4 lần tư vấn 1vs1 cùng chuyên gia Alibaba
Báo cáo dữ liệu
Thiết kế gian hàng chuyên nghiệp
Đào tạo vận hành cơ bản - nâng cao
Tích xanh verified
Sao trực tiếp 2 sao trong 6 tháng
Video thẩm định
Gian hàng độc quyền

188,000,000đ

Sản phẩm được đăng trong cửa hàng Không giới hạn
Kệ trưng bày sản phẩm 20
Yêu cầu báo giá hàng tháng 40 + 5 Greenpass + 5 RFQ ưu tiên
Tiếp thị thông minh 94,400,000đ + 16%
Tư vấn KWA 1 lần
Tài khoản phụ 5
Phân tích xu hướng từ khóa
Dịch vụ khách hàng 4 lần tư vấn 1vs1 cùng chuyên gia Alibaba
Báo cáo dữ liệu
Thiết kế gian hàng chuyên nghiệp
Đào tạo vận hành cơ bản - nâng cao
Tích xanh verified
Sao trực tiếp 2 sao trong 6 tháng
Video thẩm định
Gian hàng độc quyền

Basic pro

70,400,000đ

Sản phẩm được đăng trong cửa hàng Không giới hạn
Kệ trưng bày sản phẩm 20
Yêu cầu báo giá hàng tháng 40 + 5 Greenpass + 5 RFQ ưu tiên
Tiếp thị thông minh 23,600,000đ + 10%
Tư vấn KWA 1 lần
Tài khoản phụ 5
Phân tích xu hướng từ khóa
Dịch vụ khách hàng 4 lần tư vấn 1vs1 cùng chuyên gia Alibaba
Báo cáo dữ liệu
Thiết kế gian hàng chuyên nghiệp
Đào tạo vận hành cơ bản - nâng cao
Tích xanh verified
Sao trực tiếp 2 sao trong 6 tháng
Video thẩm định
Gian hàng độc quyền

140,800,000đ

Sản phẩm được đăng trong cửa hàng Không giới hạn
Kệ trưng bày sản phẩm 20
Yêu cầu báo giá hàng tháng 40 + 5 Greenpass + 5 RFQ ưu tiên
Tiếp thị thông minh 47,200,000đ + 10%
Tư vấn KWA 1 lần
Tài khoản phụ 5
Phân tích xu hướng từ khóa
Dịch vụ khách hàng 4 lần tư vấn 1vs1 cùng chuyên gia Alibaba
Báo cáo dữ liệu
Thiết kế gian hàng chuyên nghiệp
Đào tạo vận hành cơ bản - nâng cao
Tích xanh verified
Sao trực tiếp 2 sao trong 6 tháng
Video thẩm định
Gian hàng độc quyền

Lưu ý:
  • Giá chưa bao gồm 10% VAT.