Cài Đặt Chi Nhánh Chính

MỤC LỤC BÀI VIẾT

  1. Bổ Sung Thông Tin Chi Nhánh Chính

  2. Thiết Lập 1 Chi Nhánh Làm Chi Nhánh Chính (Chi Nhánh Mặc Định)

1. Bổ Sung Thông Tin Chi Nhánh Chính

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Quản Lý Chi Nhánh

Bước 3: Chọn chi nhánh mà bạn muốn chỉnh sửa thông tin, click vào nút Chỉnh Sửa

Bước 4: Chọn phần thông tin mà bạn chỉnh sửa, sau khi chỉnh sửa xong, click vào nút Cập Nhật để hoàn tất tiến trình thay đổi

2. Thiết Lập 1 Chi Nhánh Làm Chi Nhánh Chính (Chi Nhánh Mặc Định)

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Quản Lý Chi Nhánh

Bước 3: Chọn chi nhánh mà bạn muốn đặt làm chi nhánh chính, click vào nút Chỉnh Sửa

Bước 4: Đánh dấu check vào ô Đặt làm chi nhánh mặc định, sau đó click vào nút Cập Nhật để hoàn tất tiến trình thay đổi